Respect voor uw privacy, ook dat vinden wij bij TechWorks belangrijk!

Deze Privacy Policy verschaft u dan ook meer informatie over de types persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, e-mail of andere contactdetails die u levert door de website te gebruiken of die we simpelweg zelf opvragen.

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens(Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU)611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens op onze website en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. NV TECHWORKS (hierna “wij” of “ons”, of “onze”) is een Belgische onderneming met zetel 8700 TIELT, Brignoleslaan 37 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.942.832. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op onze website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: Uw contactgegevens (naam, adres,e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier of via e-mail heeft gesteld; Het versturen van informatie over onze diensten De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van Persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen onze organisatie mogen wij uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voorde bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als wij wettelijk verplichtzijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van drie (3) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c)uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid(in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ,privacycommission.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan ons zeteladres of elektronisch via volgend emailadres info@techworks.be

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan deonline-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die u bezoekt, maa rook door servers van derde partijen die al dan niet met onze website samenwerken.

11.2. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te verbeteren en te analyserenen om een effectieve functionering van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken wij eveneens cookies om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te plaatsen. Voor dit laatste hebben wij evenwel uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming verlenen door op ”OK" te klikken. Wij zullen deze cookies niet gebruiken indien u uw toestemming niet hebt verleend.

11.3. De volgende type cookies worden op website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn: 

  • Functionele cookies: deze cookies zijn altijd actief en zijn nodig om de basisfunctionaliteiten van onze website mogelijk te maken. Dankzij deze cookies kan onze website keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden.
  • Analytische cookies: deze cookies helpen ons te begrijpen hoe onze website presteert, hoe bezoekers met onze site omgaan en of er technische problemen zijn. Dit opslagtype verzamelt geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd.
  • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en de doeltreffendheid van reclamecampagnes te meten.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.