Disclaimer

Wettelijke vermelding – Techworks BV

Wettelijke vermelding

TechWorks voorziet deze website en/of pagina’s hiervan (de 'website') voor algemene informatiedoelstellingen. Uw toegang tot en gebruik van de website is onderworpen aan de volgende Voorwaarden. Door deze website te betreden en te gebruiken aanvaardt u, zonder beperking en kwalificatie, de volgende Voorwaarden. Gelieve de website niet te betreden als u deze Voorwaarden niet aanvaardt. TechWorks kan op ieder moment deze Voorwaarden herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke revisies en dient deze pagina te bezoeken voor iedere toegang om de actuele Voorwaarden, waaraan u gebonden bent, te herzien. De term "TechWorks" verwijst naar de TechWorks of zijn vertegenwoordigers. De term "TechWorks" verwijst naar iedere wettelijke entiteit binnen TechWorks of in eigendom van TechWorks.

Voorwaarden

De toelating wordt gegeven voor het tijdelijk opslaan van de website om deze te bekijken opeen PC of scherm voor privé-, niet-commerciële doeleinden. De reproductie, inclusief print-outs, permanente opslag, overdracht, verdeling en ieder commercieel gebruik van de inhoud van de website is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van TechWorks.

U dient ervanuit te gaan dat alles wat beschikbaar is op de website beschermd is in België en internationaal door intellectuele eigendomswetten. Copyrights blijven bestaan op de inhoud van de website, individueel en collectief. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, trade dress en producten in deze website zijn het voorwerp van geregistreerde en ongeregistreerde wettelijke bescherming. De foto’s van personen of plaatsen getoond op de website zijn ofwel de eigendom van of gebruikt door TechWorks met toelating. Het gebruik van deze voorgaande elementen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van TechWorks.

TechWorks zal redelijke inspanningen leveren om de informatie in deze website actueel en accuraat te houden, maar geeft geen waarborgen over de accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor een bijzondere doelstelling of hetniet-schending van de geleverde informatie. TechWorks is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, verlies of letsels door uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid om deze website te betreden, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze website. TechWorks is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang.

De product-en dienst gerelateerde informatie geleverd door TechWorks via deze website wordt geregeld door de Belgische wetten. Als u deze website betreedt en/of er gebruik van maakt vanuit een plaats buiten de jurisdictie van de wetten van België, bent u verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke lokale wetten en regelgevingen. TechWorks heeft niet alle websites gelinkt aan de website gereviseerd en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze off-websitepagina’s of andere websites gelinkt aan de website. Uw toegang tot of het gebruik van dergelijke websites gebeurt op eigen risico.

U erkent dathet Internet een open netwerk is en dat TechWorks de informatieoverdracht overhet Internet niet controleert. De verzender van iedere mededeling naardeze website of TechWorks is aansprakelijk voor de inhoud en informatiedie deze bevat, inclusief de nauwkeurigheid, wettelijkheid en accuraatheid,alsook de veiligheid van de verzending.

U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en TechWorks schadeloos zult stellen vooraansprakelijkheid, schade die voortvloeit uit claims door uw gebruik van de website en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de website. TechWorks heeft het recht om de inhoud van deze website op ieder moment, om welke reden ook en zonder kennisgeving te wissen, te wijzigen of aan te vullen. Iedere mededeling via de website, per e-mail of op een andere wijze, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zullen behandeld worden als niet-confidentieel en zonder eigendomsrecht.

U erkent dat de Belgische wetten, onverminderd eventuele conflicten tussen legale principes, van toepassing zullen zijn op alle materies met betrekking tot het gebruik van de website. Bij een geschil stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.